Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản được cập nhật năm 2021

Hợp đồng trao đổi tài sản là hợp đồng dân sự thông dụng, các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau. Bất Động Sản 49 sẽ gửi đến bạn đọc mẫu hợp đồng trao đổi tài sản được cập nhật năm 2021 và link download ở phía cuối bài viết.

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng trao đổi tài sản là gì?

Khoản 1 Điều 455 Bộ luật dân sự 2015 quy định hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với tài sản cho nhau.

Tài sản đem trao đổi phải thuộc quyền sở hữu của mỗi bên, bên này định đoạt tai sản của mình đồng thời làm phát sinh quyền sở hữu của bên kia đối với tài sản đã định đoạt. Trường hợp một bên trao đổi cho bên kia tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình hoặc không được chủ sở hữu ủy quyền thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bản chất của hợp đồng trao đổi tài sản là hai hợp đồng mua bán tài sản nhưng việc thanh toán hợp đồng không phải bằng tiền mà bằng hiện vật. Vì vậy, nếu có tranh chấp về hợp đồng trao đổi ngoài việc áp dụng các quy định của hợp đồng trao đổi tài sản còn phải áp dụng các quy định của hợp đồng mua bán tài sản theo khoản 4 Điều 455 của Bộ luật dân sự 2015.

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản được cập nhật mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ……………………….chúng tôi là:

Bên A:

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………….cấp ngày …………….. tại ………………………

Hộ khẩu thường trú (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ……….

………………………………………………………………………………………………………….

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông :…………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….cấp ngày ………………… tại………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Cùng vợ là bà:…………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………….cấp ngày …………….. tại ……………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người)

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày ………………. tại …………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Các thành viên của hộ gia đình:

– Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………..cấp ngày ……………… tại ……………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

– …

* Trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện: ………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………cấp ngày ……………… tại ……………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………

ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.

3. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………..

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số: ………… ngày … tháng … năm …, do……………………..cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..ngày…….tháng……..năm…………

do…………………………………………………………………………………………………. cấp.

Số Fax: …………………………..Số điện thoại:………………………………………………..

Họ và tên người đại diện: ………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….cấp ngày …………….. tại ………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………

ngày …..…………….do ……………………………………………..lập.

Bên B:

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc trao đổi tài sản với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1 – TÀI SẢN TRAO ĐỔI

1. Tài sản trao đổi thuộc quyền sở hữu của bên A (Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản trao đổi và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của bên A đối với tài sản trao đổi) : ..…

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Giá trị tài sản nêu trên do hai bên thoả thuận là: …………………………….

(bằng chữ)………………………………………………………………………………………

2. Tài sản trao đổi thuộc quyền sở hữu của bên B (Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản trao đổi và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của bên B đối với tài sản trao đổi): ……

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Giá trị tài sản nêu trên do hai bên thoả thuận là: …………………………..

(bằng chữ)……………………………………………………………………………………..

3. Chênh lệch về giá trị giữa hai tài sản trao đổi nêu trên là: …………….

(bằng chữ)………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2 – PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI TÀI SẢN

Tài sản được trao đổi theo phương thức do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì tài sản được trao đổi một lần và trực tiếp cho bên kia.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 3 – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

GIÁ TRỊ CHÊNH LỆCH

Bên ……. trả cho bên …… khoản chênh lệch về giá trị giữa hai tài sản trao đổi nêu tại Điều 1. Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị được thực hiện theo phương thức (do các bên thỏa thuận): ………

…………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 4 – QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÀI SẢN TRAO ĐỔI

Quyền sở hữu đối với tài sản trao đổi được chuyển cho mỗi bên kể từ thời điểm bên đó nhận tài sản trao đổi; (Nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

* Trường hợp tài sản trao đổi mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, thì ghi:

Quyền sở hữu tài sản trao đổi được chuyển cho mỗi bên sau khi thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó.

ĐIỀU 5 – VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Thuế và lệ phí công chứng liên quan đến việc trao đổi tài sản theo Hợp đồng này do bên ….. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6 – PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7 – CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bảo quản, giữ gìn tài sản trong thời gian chưa giao tài sản;

2. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng trao đổi tài sản này là đúng sự thật;

3. Tài sản trao đổi không có tranh chấp và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo pháp luật;

4. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản trao đổi cùng giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

6. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

7. Các cam đoan khác: …

ĐIỀU 8 – ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

–      Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

–      Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

–      Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

–      Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

–      Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

–      Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

–      Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

–      Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ …………………………………………….

                       Bên A                                                                           Bên B

    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                     (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Link download mẫu hợp đồng trao đổi tài sản được cập nhật năm 2021 tại đây.

Vừa rồi bạn đã được xem qua mẫu hợp đồng trao đổi tài sản được cập nhật năm 2021. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung có trong tờ hợp đồng đó như thế nào.

Cảnh báo: Thông tin nhà đất này được batdongsan49.vn tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi cho là tin cậy. Tuy nhiên, nội dung này có thể thay đổi nhiều thông tin qua thời gian do chưa được cập nhật kịp thời. Vì vậy, bạn đọc và khách hàng chỉ xem đây là nguồn tham khảo.
Bài viết liên quan